Naturreservat och förvaltning

Gullspångsälvens nedre delar är sedan år 2000 Natura 2000 område och även naturreservat. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Älven har god vattenkvalitet och hyser en mångformig fisk- och bottenfauna. Älvens stora biologiska värde ligger främst i det unika laxbeståndet, men den storväxta öringen och andra arter som asp, en nära hotad art, leker också i de nedre delarna (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2016). Det övergripande målet inom Natura 2000-området är att återskapa ”en gynnsam bevarandestatus” för laxpopulationen och naturtypen (större vattendrag av fennoskandisk typ). Även om laxen är en nyckelart kommer åtgärderna också att medföra bättre förhållanden för andra skyddsvärda djur och växter som är knutna till strömmande vatten. 2022 reviderades bevarandeplanen för området och mer preciserade mål och exempel på åtgärder presenterades.

För skötsel och förvaltning inom reservatet finns en förvaltningsgrupp som träffas några gånger per år och diskuterar och planerar aktuella undersökningar och åtgärder. Arbetet samordnas av länsstyrelsen och kommunen, Fortum och fiskevattenägarna deltar. Ytterligare representation från exempelvis forskningen är vanlig. Uppföljningen presenteras varje år i ett uppföljningsdokument där det går att läsa mera. Du hittar rapporterna under Rapporter och dokument på denna webbplats.

Läs mer om reservatet här: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack/naturreservat/gullspangsalven.html