Genomförda insatser

Projekt GRAP 2017-2020

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fått pengar under 2017-2020 för att driva ett bevarandeprojekt för Gullspångslaxen, kallat GRAP (Gullspång River Action Plan). Under 2018 beviljade HaV ytterligare ca 1,2Mkr för fysiska restaureringsåtgärder 2019. Projektet

Projekt Gullspångslaxen 2003-2008

I april 2003 startade projekt ”Rädda Gullspångslaxen”. Projektet omfattar en rad åtgärder i Gullspångsälven för att säkra de vildlevande bestånden av lax och öring. Bland annat skulle minimivattenföringen ökas, korttidsregleringen minska och forssträckor återskapas. Målet var att de viktigaste åtgärderna

Karta som visar ett område utanför mynningen som är markerat med svart gräns

Fiskebestämmelser

Enligt fiskerilagstiftningen (FIFS 2004:37) är den naturligt reproducerande vilda laxen och öringen i Vänern är skyddad och får ej fiskas. Odlad lax och öring känns igen på att fettfenan är bortklippt. Om fiskar fångas som har fettfenan kvar måste de